"Bartoota Gooftaa!" Telegram Channel

"Bartoota Gooftaa!" Telegram Channel

Channel address: @maranatayesuus
Categories: Telegram
Subscribers: 7,091 (Update date: 2021-02-02)
Description from channel

Chaanalii kanarraa
๐Ÿ“–Barnoota Macaafa Qulqulluu Bu'uura godhate,
๐Ÿ“–Faarfannoota Kiristoos urga'aan
๐Ÿ“–Gorsa Kiristaanotaa fi
๐Ÿ“–Dubbii namoota Waaqayyo beekamoo
๐Ÿ“– Gaaffii fi Deebii Kitaaba Qulqulluu dubbisuu
https://t.me/joinchat/AAAAAFEX8ndCHknJwlALew

Transitions to the channel: 0 ( 373 )

The latest Messages

2021-02-01 21:11:53 WANGEELA AYYAANAA
====================

Dubbiiwwan jajjaboo gootichi haaromsaa Maartin Luuter dubbate keessaa muraasni:-

1) Kadhannaan waldaa kristiyaanaatiif dallaa, dahannoo fi meeshaa waraanaa gaarii dha.

2) Wangeelli, Macaafa Qulqulluu qofa irratti hin barreeffamne; mukkeen, daraarawwan, duumessa, urjiiwwanii fi wantootni hundinuu hojii dinqii fi fayyisuu Waaqayyoo dhugaa ba'u.

3) Jiraachuuf somba keenyaan hafuura baafachuu nu barbaachisa; kadhannaan ammoo sana caalaatti kristiyaana tokko ni barbaachisa.

4) Waaqni tolfamaan addunyaa kanaa sooruma, gammachuu foonii fi of-tuulummaa dha.

5) Nageenyi kan jiraatu yoo dandaa'ame qofa; garuu Dhugaan yeroo kamuu jiraataa dha.

6) Amantiin dhuunfaatti waan ta'eef akkuma xiyya ifaa daandii sirrii irra adeema. Garuu jaalalli obboloota hundumaatti calaqqisuudhaan faffaca'ee kallattii hundumaa irra yaa'a.

7) Seerri sodaa firdii fi du'aaf hojjeta; Ayyaanni immoo abdii fi araaraaf hojjeta.

8) Hiriyummaa, hariiroo fi dhaabbatni dinqisiisaan gaa'ela caalu lafa kana irra hin jiru.

9) Gaafa hundumaa, Yesus guyyaa kaleessaa waan du'e natti fakkaata. [Hojiin Yesus fannoo irratti hojjete, du'ee du'a na oolchuun isaa taatee sammuu koo keessatti iddoo ol aanaa qabu waan ta'eef.]

10) Bakka Waaqayyo waldaa kristiyaanaa dhaabu maratti Seexanni immoo chaappilii [waldaa xiqqoo] dhaaba.
--------------------------

Wabii:- Dubbii Jiraataa [fb page]
============
J o i n & S h a r e
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
Picture 100 from Bartoota Gooftaa! 2021-02-01 21:11:53
348 viewsedited ย 
Open / Comment
2021-02-01 19:29:11 Abbummaa keen beeka Gooftaa


Faarfannaa


============
J o i n
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
322 viewsedited ย 
Open / Comment
2021-01-31 21:47:07 Faarfannaa


============
J o i n
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus

https://youtu.be/AjGxF6OEJBs
414 views
Open / Comment
2021-01-31 16:45:31 Akraarii fi Nama Hafuuraa
=====================

'akraarii' (แˆแ‹ญแˆ›แŠ–แ‰ต แŠ แŒฅแ‰ฃแ‰‚/ pious or piety)...afaan biraa waanan fayyadameef dhiifama jechaa asumaan afaan Oromootiin hiikasaa nuuf himaa.

Akraaronni amantaa kamuu keessa ni jiru. Akraaronni karaa sirrii hin taaneen amantaa ofiitiif warra mormuudha. Warri akkasii sirriis haa ta'u dogoggoras haa qabaatu amantaan isaanii akka tuqamu hin barbaadan. Dhugaa caalaa amantaa jaallatu.

Mee garaagarummaa akraarotaa fi nama hafuuraa gidduu jiru gabaabsinee haa ilaallu:

๐Ÿ‘‰Namni hafuuraa dhugaadhaan masakama; shufeeriin nama akraarii konkolaachisu garuu miira isaati.

๐Ÿ‘‰Namni hafuuraa waan gaafatame hundaaf deebii qaba; hidhii akraarotaa jala garuu summiitu jira. akraariin arrabaan lola.

๐Ÿ‘‰namni hafuuraa ogeessa. waan itti amane sana fixeellee beekuu baatu hamma humna isaa bareechee beeka. beekumsi akraarotaa garuu qumxaa caalaa gabaabduudha.

๐Ÿ‘‰namni hafuuraa amantiidhaan jiraata; akraaronni garuu amantaa malee amantii hin qaban.

๐Ÿ‘‰namni amantii qabu waan ijaan hin mul'anne amana, namni amantaa qofaan dhaadatu (akraariin)ammoo miseensa dhaabbata amantaa(Religious organization) tokkoo qofa.

๐Ÿ‘‰namni hafuuraa dhugaadhaaf jedhee du'a; akraaronni garuu sababii amantaan isaanii tuqameef hamma nama ajjeesuutti gahu.

๐Ÿ‘‰diinni nama hafuuraa sobaafi abbaa sobaa(Seexana) qofa; diinni akraarotaa garuu nama yaada isaanii mormeedha.

๐Ÿ‘‰namni hafuuraa sababaawaa(logical)dha; akraaronni garuu Doogimaatti amanu. Waaqarraayis haa buusu, lafa jalaayis haa burqisiisu waanuma abbaan amantaa isaanii jedhe osoo hin alanfatin liqimsu.

๐Ÿ‘‰namni hafuuraa qeeqa ni fudhata, dogoggora ofii isaarraas ni barata; akraaronni garuu madaan isaanii yoo tuqame ni danfu, negative side isaaniitti yoo buute si jibbuuf sababa gahaa qabu.

๐Ÿ‘‰Namni hafuuraa osoo jalqabuun isaa bakkeetti hin mul'atin xumuree milkaa'a; akraaronni garuu fuula namaatti mul'achuuf jecha "na argaa na argaa" baay'isu. xiyyeeffannoon isaanii alaan mudo-maleessa ta'anii mul'achuudha.

๐Ÿ‘‰dameen nama hafuuraa kallattii baay'eetti faca'ee guddatee ija kenna. ofirraa hafanii nama biraaf ta'u; akraaronni garuu osuma qilleensaan garmaamanuu osoo hin guddatin hafu. Akraaronni ofiif hin ta'an nama biraas hin fayyadan maseenaa fi dheedhii ta'anii hafu.

Akraarii ta'uurra nama Hafuuraa haa taanu.

โœ๏ธ Obboleessa keenya Oliyaad Makuriyaati============
J o i n & S h a r e
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
475 views
Open / Comment
2021-01-31 08:18:09 Baayโ€™ee Ajaaโ€™iba

Faarfannaa Wangeela


Waaqeffannaa gaarii!============
J o i n
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
511 viewsedited ย 
Open / Comment
2021-01-30 23:53:08
Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-30 23:53:08
Yoo hordofne sagantaa kanarra waan baayโ€™ee hubanna! Gooftaan yaa ulfatu!
518 viewsedited ย 
Open / Comment
2021-01-30 20:24:56 ๐Ÿ“–Yeroo Waaqeffannaa gaarii qabaanneef Waaqayyoof galanni haa taโ€™u.
๐Ÿ‘Obboloota karaa garaa garaan nu tajaajilaan Waaqayyo isaan haa eebbisu, Ayyaanni Waaqayyoo isaanif haa baayโ€™atu jechaa, Sagantaa keenya kan guyyaa harโ€™aa asuma irraatti raawwanna. Waaqeffannaan keenya kallattii torbees yeroosaa eeggatee itti fufa.
๐Ÿ‘‰๐ŸฝBarumsootni torban keessatti qabnus guyyoota isaanii eeggatanii waan isiniif dhiyaataniif itti gargaaramaa.
๐Ÿ‘‰๐ŸฝObboloota keessan warra kaanillee gara Tokkummaa kanaatti affeeraa isiniin jenna
โœ๏ธSagantaa keenya irratti yaada/gaaffii yoo qabaattan karaa keessaa /inbox/nuquunnamaa ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™
559 views
Open / Comment
2021-01-30 19:52:17 ๐Ÿ“–Waaโ€™ee Sagalee Jireenyaa isa dhageenyeef Waaqayyo haa ulfaatu. Obboleessa keenyafis Ayyaanni waaqayyoo isaaf haa baayโ€™atu!!!
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝkanatti fufuun Obboleessa keenya #Eliyaas waliin #Waaqayyoon_kadhanna.
AFFEERAMTANIITTU!!!
519 views
Open / Comment
2021-01-30 19:40:49 ๐Ÿ“–Kanatti fufuu dhaan #Sagalee_Waaqayyoo Mata-duree #Buddeena_Jiraataa_Tokkicha jedhu irratti karaa Obboleessa keenya #Lammii nuuf dhiyaatu dhageenya.
AFFEERAMTANIITTU!!!
503 views
Open / Comment
2021-01-30 19:27:49 โœ๏ธWaaqayyo hunduma keessan haa eebbisu, Obboleessa keenya Ermii ayyaanni waaqayyoo siif haa baayโ€™atu!
๐Ÿ‘‰๐ŸฝKanatti fufuudhaan #walaloo Obboleessa keenya #Misaaqiin nuuf dhiyaatu dhaggeeffanna
494 views
Open / Comment
2021-01-30 19:27:01 ๐ŸคAkkam jirtu maatii Waaqayyoo. Ayyaannii, araarrii fi nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumatti isiniif haa baayโ€™atu jechaa,
๐ŸŽถSagantaa keenya isa guyyaa haaraa #Faarfannaa dhaan jalqabna. Obboleessa keenya #Ermii waliin waaqeffanna.๐ŸŽน
AFFEERAMTANIITTU!!!
486 views
Open / Comment
2021-01-30 17:18:10
Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-30 17:18:10
Hundinuu Afeeramtanii jirtu!
====================

Galgala sa'a 1:00-2:00 wajjin yaa Waaqeffannu!

Not to miss โฃ๏ธ
Harโ€™a galgalas waliin waaqaeffanna!
Buddeenicha jiraataa tokkicha waliin qooddanna!
Stay tuned with dhugaa tokkichaa telegram channel
https://t.me/Kiristosdhugicha

Akkasumas Chaanalii kana (Bartoota Gooftaa) irratti kallattin argatu!
553 viewsedited ย 
Open / Comment
2021-01-29 22:48:19
Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-29 22:48:19
"Shabshaban kan Amaaraati!"

Sababi Yoonin jedheef akka waan Saba Amaaraa tufateetti waan miidiyaa Hawaasa irra adeemuu qabiyyee inni jechuuf jedhe akka hin taneef kan dhiifama hin gaafachisne ta'uu mirkanaโ€™e!

Bal'ina isaa boruun qabee deebi'a!


Halkan gaarii!============
J o i n
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
639 viewsedited ย 
Open / Comment
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in