‏رفتم خواستگاری گفتن آقا داماد تو این شرایط اقتصادی چیکار — message from منو رلم :)

‏رفتم خواستگاری گفتن آقا داماد تو این شرایط اقتصادی چیکار میتونه واسه دخترمون بکنه
گفتم: میتونم بکنمش
البته باباشم بکن خوبی بود.
9.9K views