یعنی شما بری عطاری بگی دوست پسر ندارم هم یه گیاهی بهت مید — message from منو رلم :)

یعنی شما بری عطاری بگی دوست پسر ندارم هم یه گیاهی بهت میده میگه اینو دم کن بخور دوست پسر درمیاری:|
9.4K views