مسیجایی‌ که با "مشترک‌ گرامی" شروع‌ میشه‌ یا میخواد بکنه‌ — message from منو رلم :)

مسیجایی‌ که با "مشترک‌ گرامی" شروع‌ میشه‌ یا میخواد بکنه‌ تو پاچت‌ یا قبلا‌ کرده‌ تو پاچت‌ میخواد‌ بهت‌ اطلاع‌ بده‌
9.0K views