زنه موقع زايمان میگوووزه دكتره میگه همه بريد عقب نوزاد م — message from منو رلم :)

زنه موقع زايمان میگوووزه
دكتره میگه همه بريد عقب نوزاد مسلحِ
@mano_rellam
8.6K views