۵۰ سال پیش در این روز، سرانجام سوئیس حق رأی دادن را به عن — message from خرکیف 💯

Picture 1 from خرکیف 💯 2021-02-13 10:46:17
۵۰ سال پیش در این روز، سرانجام سوئیس حق رأی دادن را به عنوان یکی از آخرین کشورهای اروپایی به زنان اعطا کرد.

امروز ۴۲٪ اعضای شورای ملی
%۲۶ اعضای شورای ایالت
۳ نفر از ۷ وزیر (مشاوران فدرال) زن هستند. فضای بیشتری هم برای پیشرفت هست.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌J‌‌‌‌o‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌n‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ to ➺ @kharkaif1
172 views